1. Výklad


1.1 pokiaľ nie je uvedené inak, majú nasledovné výrazy v týchto podmienkach nasledovný význam:
„Spoločnosť“ znamená spoločnosť COBA Europe, s.r.o, so sídlom Vyšné Kamence 11, 013 06 Terchová, Slovenská republika, IČO.: 36417734, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka č. 14855/L;
„Podmienky“ znamenajú štandardné dodacie podmienky uvedené v tomto dokumente a všetky ďalšie podmienky stanovené Spoločnosťou na jej potvrdení objednávky;
„Dôverné znamenajú všetky informácie, (či už písomné,
informácie“ ústne alebo na magnetickom alebo inom médiu), ktoré poskytne Spoločnosť Zákazníkovi, alebo ktoré získa Zákazník, a ktoré sa týkajú Spoločnosti, najmä obchodné, finančné, marketingové alebo technické informácie, dáta, know-how, procesy, návrhy, duševné vlastníctvo, zoznamy zákazníkov, výkresy, vzorky a špecifikácie a akýkoľvek iný materiál obsahujúci akékoľvek informácie týkajúce sa Spoločnosti alebo jej tovaru; ]
„Zmluva“ znamená akúkoľvek zmluvu o dodávkach Tovaru Spoločnosťou pre Zákazníka;
„Zákazník“ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, s ktorou Spoločnosť uzatvorí Zmluvu;
„Tovar“ sa rozumie akýkoľvek tovar a prípadne časť tovaru alebo akákoľvek súčasť tovaru, ktorý Spoločnosť dodáva na základe Zmluvy;
„INCOTERMS“ znamenajú Medzinárodné pravidlá pre výklad obchodných podmienok Medzinárodnej obchodnej komory v znení platnom ku dňu, kedy je Zmluva uzavretá;
„Práva duševného sa rozumejú akékoľvek ochranné známky, práva
vlastníctva“ v dizajne, vyhotovenie, obchodné, podnikateľské mená alebo názvy domén, autorské práva, budúce autorské práva, patenty, práva k databázam (registrovaným aj neregistrovaným), a všetky žiadosti o registráciu alebo práva na registráciu niektorého z vyššie uvedených, práva k vynálezom, softvér, know-how, obchodné tajomstvo a iné dôverné informácie a všetky ostatné práva duševného vlastníctva podobného alebo súvisiaceho charakteru, ktoré môžu teraz alebo v budúcnosti existovať kdekoľvek na svete;
„Medzinárodný predaj“ sa rozumie medzinárodný predaj Tovaru podľa Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, Viedeň, 1980;
„Priestory“ priestory, v ktorých je uskladnený akýkoľvek majetok Zákazníka;
„Cenová ponuka“ je vydaná Spoločnosťou Zákazníkovi v súvislosti s dodaním Tovaru;
„Písomná forma“ zahŕňa ďalekopis, telegram, fax a porovnateľné komunikačné prostriedky s výnimkou emailu;
1.2 Každý odkaz v týchto Podmienkach na konkrétny zákon alebo konkrétne ustanovenie zákona sa považuje, pokiaľ nie je stanovené inak, za odkaz na tento konkrétny zákon alebo konkrétne ustanovenie zákona v platnom znení.
1.3 Nadpisy v týchto Podmienkach slúžia len pre prehľadnosť a nemajú žiaden vplyv na ich význam alebo výklad.
1.4 Odkazy na ustanovenia sú odkazy na ustanovenia týchto Podmienok, pokiaľ nie je uvedené inak.
1.5 Slová v týchto Podmienkach vyjadrujúce mužský rod zahŕňajú aj ženský rod a stredný rod a naopak; slová vyjadrujúce jednotné číslo zahŕňajú aj množné číslo a naopak, to všetko podľa toho, ako to pripúšťa alebo vyžaduje kontext.


2. Zmluvné podmienky, ich zmeny a zastúpenie


2.1 Všetky Zmluvy sa spravujú týmito Podmienkami a s výnimkou prípadov uvedených v bode 2.3 nie je žiadny zástupca Spoločnosti oprávnený uzatvoriť Zmluvu v rozpore s nimi alebo uzatvoriť Zmluvu s vylúčením týchto Podmienok.
2.2 Ak nie je písomne dohodnuté inak oprávneným zástupcom Spoločnosti podľa odseku 2.3, na Zmluvu sa okrem týchto Podmienok nevzťahujú žiadne iné obchodné podmienky (najmä akékoľvek obchodné podmienky, ktoré Zákazník predloží pri objednávke, potvrdení objednávky, predložení špecifikácie alebo rokovaní pred uzatvorením Zmluvy) ani akékoľvek odporujúce podmienky vyplývajúce zo zákona, obchodných zvyklostí, praxe alebo priebehu rokovaní.
2.3 Tieto Podmienky sa vzťahujú na každý predaj Tovaru Spoločnosťou a akákoľvek zmena týchto Podmienok alebo akékoľvek vyhlásenie o Tovare neznamenajú zmenu a nemajú žiadny účinok, pokiaľ nie sú výslovne písomne odsúhlasené a podpísané oprávneným zástupcom Spoločnosti.
2.4 Aby sa predišlo pochybnostiam, tieto Podmienky sa vzťahujú na Zmluvu aj pokiaľ Spoločnosť Zákazníkovi písomne nepotvrdila objednávku.


3. Cenové ponuky


3.1 Žiadna objednávka vystavená na základe Cenovej ponuky alebo aj bez Cenovej ponuky sa nepovažuje za záväznú pre Spoločnosť, pokiaľ nie je akceptovaná Spoločnosťou s ohľadom na ustanovenie 3.4. Na základe požiadavky Spoločnosti je Zákazník povinný ústnu objednávku potvrdiť Zákazníkovi v písomnej forme.
3.2 Cenová ponuka Spoločnosti obsahujúca cenu Tovaru a čas alebo lehotu na dodanie Tovaru je vystavená na základe príslušných podmienok a informácií známych Spoločnosti v danom čase a nie je pre Spoločnosť záväzná (t.j. nepovažuje sa za návrh na uzatvorenie Zmluvy). Pokiaľ nie je už skôr zrušená alebo inak písomne odsúhlasená, je Cenová ponuka platná po dobu 30 dní alebo po dobu uvedenú v Cenovej ponuke. Avšak akákoľvek Cenová ponuka môže byť kedykoľvek v celom rozsahu alebo v časti odvolaná alebo zmenená.
3.3 Zákazník je oprávnený zrušiť objednávku prijatú Spoločnosťou iba ak s tým Spoločnosť súhlasí a za podmienky, že Zákazník nahradí škodu Spoločnosti v plnom rozsahu, t.j. všetky straty (najmä ušlý zisk), náklady (vrátane nákladov na všetky práce a použité materiály), škody, poplatky a výdavky, ktoré vznikli Spoločnosti v
dôsledku zrušenia objednávky.
3.4 Objednávka Tovaru Zákazníka sa považuje za návrh zo strany Zákazníka na kúpu Tovaru podľa týchto Podmienok.
3.5 Množstvo a popis Tovaru a jeho špecifikácia sa považuje za dohodnutú tak, ako je uvedené v Cenovej ponuke alebo akceptácii objednávky Zákazníka vydanej Spoločnosťou.
3.6 Okrem prípadov, kedy sú priamo uvedené v Cenovej ponuke, sú všetky špecifikácie, výkresy, údaje o hmotnosti, tvare, popisy, ilustrácie, ceny a ďalšie reklamné materiály obsiahnuté v katalógoch alebo brožúrach Spoločnosti vydávané alebo publikované iba za účelom poskytnutia približnej predstavy výrobkov v nich opísaných a nie sú súčasťou Zmluvy.
3.7 Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia 2.1 a 2.3, akákoľvek rada alebo odporúčanie, ktoré Spoločnosť, jej zamestnanci alebo zástupcovia dajú Zákazníkovi alebo jeho zamestnancom alebo zástupcom týkajúce sa skladovania, používania alebo použitia Tovaru, ktoré nie sú písomne potvrdené Spoločnosťou, sú na ťarchu Zákazníka a Spoločnosť nezodpovedá za akékoľvek takúto nepotvrdenú radu alebo odporúčanie.
3.8 Akákoľvek typografická, administratívna alebo iná chyba alebo opomenutie v akejkoľvek predajnej literatúre, Cenovej ponuke, cenníku, akceptácii ponuky, faktúre alebo inom doklade vydanom Spoločnosťou podliehajú oprave bez akejkoľvek zodpovednosti na strane Spoločnosti. Okrem toho si Spoločnosť vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť administratívne alebo typografické chyby spôsobené svojimi zamestnancami.


4. Špecifikácie, inštrukcie alebo dizajn


4.1 V prípade, že Tovar má byť vyrobený Spoločnosťou podľa špecifikácie, inštrukcie alebo dizajnu predloženého Zákazníkom alebo treťou stranou určenou Zákazníkom, potom:
4.1.1 za vhodnosť, presnosť a úplnosť akejkoľvek objednávky, špecifikácie, inštrukcie, výkresu alebo dizajnu je zodpovedný Zákazník;
4.1.2 Zákazník nahradí škodu Spoločnosti za akékoľvek porušenie alebo údajné porušenie akéhokoľvek práva duševného vlastníctva tretej strany a akúkoľvek stratu, škodu alebo výdavky, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku takéhoto porušenia alebo údajného porušenia v akejkoľvek krajine;
4.1.3 Zákazník nahradí škodu Spoločnosti za stratu, škodu alebo výdavky v súvislosti s akoukoľvek zodpovednosťou vzniknutou v ktorejkoľvek krajine z dôvodu, že Tovar bol vyrobený podľa špecifikácie, inštrukcie, výkresu alebo dizajnu.
4.2 Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmeny v špecifikácii Tovaru, ktoré sú potrebné na dosiahnutie súladu so všetkými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo Európskej únie alebo ak má byť Tovar dodaný podľa špecifikácie Spoločnosti, ktoré podstatným spôsobom neovplyvňujú kvalitu alebo výkonnosť.
4.3 Zákazník je povinný poskytnúť údaje, špecifikácie a akékoľvek potrebné informácie týkajúce sa Tovaru v primeranej lehote tak, aby Spoločnosť mohla dokončiť vývoj dizajnu a výrobu Tovaru v lehote uvedenej Spoločnosťou podľa ustanovenia 7.3.
4.4 V prípade potreby môže Spoločnosť realizovať schvaľovací proces výroby dielu („Production part approval process – PPAP“), pri ktorom budú Zákazníkovi po obdržaní zadania a/alebo špecifikácie Zákazníka poskytnuté detailné plány, vzorky, výkresy, popisy, ilustrácie, rozmery, údaje a/alebo prototypy Tovaru (ďalej len „Materiál“) na odsúhlasenie. Zákazník schváli Materiál v primeranej lehote
ustanovenej Zákazníkom tak, aby Spoločnosť mohla dodať Tovar včas.
4.5 Každý Materiál predložený Spoločnosťou Zákazníkovi podľa bodu 4.4 je iba orientačný a je vydávaný výlučne pre účely poskytovania približnej predstavy o Tovare. Nemožno ho brať ako záväzný a Spoločnosť nenesie zodpovednosť za prípadné súvisiace chyby alebo opomenutia.


5. Cena Tovaru


5.1 Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenia 3.2, cenou Tovaru sa rozumie cena uvedená v Cenovej ponuke Spoločnosti, alebo ak Cenová ponuka neobsahuje cenu (alebo Cenová ponuka už nie je platná) cena, ktorá bola dohodnutá medzi stranami písomne pred uzatvorením Zmluvy, a ktorú Spoločnosť fakturuje Zákazníkovi v súlade s ustanovením 6.1.
5.2 Spoločnosť si vyhradzuje právo na základe oznámenia Zákazníkovi kedykoľvek pred dodaním Tovaru zvýšiť cenu Tovaru v prípade zvýšenia nákladov Spoločnosti, ktoré sú mimo kontroly Spoločnosti, najmä regulácia meny, zvýšenie nákladov Spoločnosti na prácu, nákup alebo dodávky tovaru, materiálu (bez obmedzenia suroviny) či služieb alebo iné náklady výroby (najmä takého nárastu v dôsledku akejkoľvek chyby, nepresnosti alebo zmeny akejkoľvek špecifikácie, inštrukcie, informácie alebo dizajnu poskytnutých Zákazníkom a bez ohľadu na to, či je požadovaná Zákazníkom alebo treťou stranou alebo inak), akákoľvek zmena dodacích lehôt alebo množstva alebo akékoľvek oneskorenie spôsobené pokynmi alebo neudelením pokynov/nedostatočnými pokynmi Zákazníka alebo zmeny daní, ciel, dopravných poplatkov, poistného alebo výmenných kurzov. Takto zvýšená cena platná ku dňu dodania Tovaru zo strany Spoločností nahrádza predchádzajúcu cenu.
5.3 Cena tovaru je uvedená bez:
(i) dane z pridanej hodnoty, ostatných daní, ciel a iných zákonných poplatkov; a
(ii) všetkých nákladov a poplatkov súvisiacich s nakladaním, vykladaním, prepravou a poistením, okrem prípadov, keď sa strany nedohodnú inak;
ktoré Zákazník zaplatí pri úhrade ceny Tovaru.


6. Platobné podmienky


6.1 S výhradou osobitných podmienok dohodnutých písomne medzi Zákazníkom a Spoločnosťou, je Spoločnosť oprávnená fakturovať Zákazníkovi cenu Tovaru kedykoľvek po doručení objednávky Zákazníka a je na uvážení Spoločnosti, či cenu Tovaru bude fakturovať jednorazovo v celku alebo po častiach.
6.2 Spoločnosť si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia požadovať platbu kedykoľvek po doručení objednávky Zákazníka. Bez ohľadu na vyššie uvedené je Zákazník povinný uhradiť cenu Tovaru a (v prípade potreby) všetky poplatky podľa ustanovenia 7.8.1 do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol Tovar dodaný a Spoločnosť má nárok na zaplatenie ceny Tovaru aj keď sa dodávka Tovaru neuskutočnila alebo keď vlastníctvo Tovaru neprešlo na Zákazníka. Doba splatnosti je podstatnou náležitosťou Zmluvy. Potvrdenie o úhrade ceny Tovaru bude vydávané iba na vyžiadanie.
6.3 Platba sa považuje za uhradenú okamihom pripísania na bankový účet Spoločnosti. Platba musí byť vykonaná bankovým prevodom v mene podľa požiadavky Spoločnosti okrem prípadov, kedy Spoločnosť písomne odsúhlasí iný spôsob. Zákazník znáša všetky bankové poplatky a iné výdavky vzniknuté v súvislosti s akýmikoľvek platbami pre Spoločnosť.
6.4 V prípade, že sa Zákazník dostane do omeškania s úhradou ceny Tovaru podľa Zmluvy, je Spoločnosť bez ohľadu na akékoľvek iné právo alebo opravný prostriedok oprávnená:
6.4.1 pozastaviť dodávky Tovaru podľa predmetnej Zmluvy alebo akejkoľvek inej zmluvy so Zákazníkom;
6.4.2 priradiť akúkoľvek platbu zo strany Zákazníka na úhradu ceny Tovaru (alebo tovaru dodaného v rámci akejkoľvek inej zmluvy medzi Zákazníkom a Spoločnosťou), podľa uváženia Spoločnosti (bez ohľadu na určenie účelu platby zo strany Zákazníka); a
6.4.3 účtovať Zákazníkovi úrok z omeškania (a to ako pred aj po každom rozhodnutí) z neuhradenej ceny Tovaru vo výške päť percent ročne nad základnou úrokovou sadzbou spoločnosti Tatra Banka, a.s., alebo vo výške stanovenej podľa Smernice o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (podľa tej, ktorá je vyššia), kým nie je cena Tovaru v plnom rozsahu uhradená (časť mesiaca sa pre účely výpočtu úroku z omeškania považuje za celý mesiac).
6.5 Zákazník je povinný uhradiť všetky platby splatné na základe Zmluvy alebo akejkoľvek inej zmluvy so Spoločnosťou bez akéhokoľvek zníženia (či už formou započítania, protinávrhu, zľavy, zrážky alebo inak), pokiaľ Zákazník nemá právoplatné súdne rozhodnutie, podľa ktorého je Spoločnosť povinná uhradiť sumu rovnajúcu sa zníženiu Zákazníkovi.
6.6 Všetky platby, ktoré majú byť uhradené Spoločnosti podľa Zmluvy sa stávajú splatnými ihneď po ukončení Zmluvy bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia Zmluvy.


7. Dodanie Tovaru


7.1 Ak nie je písomne dohodnuté inak, dodanie Tovaru sa uskutoční v sídle Spoločnosti, pričom Spoločnosť bude informovať Zákazníka, že Tovar je pripravený na vyzdvihnutie. V prípade, že Spoločnosť odsúhlasí dodanie Tovaru na adresu uvedenú na objednávke, alebo na inú písomne dohodnutú adresu, Spoločnosť určí spôsob dodania a dopravcu a okrem prípadov, keď sa strany dohodnú inak, je dopravca považovaný za zástupcu Zákazníka a nie zástupcu Spoločnosti a za miesto dodania Tovaru sa aj v tomto prípade považuje sídlo Spoločnosti.
7.2 Zákazník sa zaväzuje na vlastné náklady poskytovať v mieste dodania dostatočné a zodpovedajúce vybavenie a pracovnú silu pre nakládku a vykládku Tovaru.
7.3 Akékoľvek termíny uvedené alebo stanovené Spoločnosťou pre dodanie Tovaru sú len orientačné a lehota pre dodanie sa nepovažuje za podstatnú náležitosť Zmluvy (ani na základe dodatočného oznámenia). Pokiaľ nie sú uvedené termíny pre dodanie Tovaru, dodanie Tovaru sa uskutoční v primeranej lehote. Tovar môže Spoločnosť dodať aj pred uvedeným termínom dodania, o čom Zákazníka primeraným spôsobom informuje.
7.4 V prípade, že je Zmluva Medzinárodným predajom, za jej súčasť sa považuje najnovšie vydanie Incoterms k dátumu uzatvorenia Zmluvy okrem toho, že v prípade akéhokoľvek rozporu medzi Incoterms a podmienkami Zmluvy má prednosť úprava dohodnutá v Zmluve. Ak preprava Tovaru zasielaného Spoločnosťou Zákazníkovi zahŕňa námornú dopravu a ide o prípad, kedy je obvyklé poistiť Tovar, Spoločnosť nemá povinnosť oznámiť túto skutočnosť Zákazníkovi, aby umožnila Zákazníkovi poistiť Tovar počas námornej prepravy.
7.5 V prípade, že Spoločnosť dodá Zákazníkovi množstvo Tovaru s odchýlkou 5% oproti množstvu objednanému Zákazníkom, Zákazník nie je oprávnený vzniesť námietku alebo odmietnuť Tovar z dôvodu prebytku alebo nedostatku a zaväzuje sa zaplatiť za skutočne dodané množstvo Tovaru.
7.6 Ak má byť Tovar dodaný po častiach, každá čiastková dodávka predstavuje samostatný záväzok Spoločnosti. Akékoľvek porušenie povinnosti Spoločnosti dodať riadne niektorú z čiastočných dodávok alebo akýkoľvek nárok Zákazníka podľa Zmluvy Zákazníka neoprávňuje k odstúpeniu od Zmluvy ako celku.
7.7 Zákazník sa zaväzuje prevziať Tovar do 5 pracovných dní od doručenia oznámenia Spoločnosti, že Tovar je pripravený na vyzdvihnutie, v presnom čase určenom Spoločnosťou. Ďalej Zákazník berie na vedomie, že mu bude umožnené vyzdvihnúť Tovar len ak bude mať referenčné číslo pre Tovar, ktoré mu pridelí Spoločnosť.
7.8 Ak z akéhokoľvek dôvodu Zákazník nevyzdvihne alebo neprevezme dodávku Tovaru v čase určenom Spoločnosťou, alebo neprijme Tovar, keď je Tovar pripravený na dodanie, alebo Spoločnosť nemôže dodať Tovar včas pretože jej Zákazník neposkytol potrebné pokyny, dokumenty, licencie alebo povolenia potom, bez ohľadu na akékoľvek iné právo alebo opravný prostriedok Spoločnosti:
7.8.1 Spoločnosť môže uskladniť Tovar až do jeho skutočného dodania Zákazníkovi, pričom Zákazník na seba preberá všetky súvisiace náklady a výdavky (vrátane skladného a poistenia), a Spoločnosť je oprávnená tieto náklady a výdavky fakturovať Zákazníkovi mesačne pozadu;
7.8.2 S výnimkou použitia ustanovenia 7.8.4 nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Zákazníka (vrátane straty alebo škody spôsobenej Spoločnosťou);
7.8.3 S výnimkou použitia ustanovenia 7.8.4, sa Tovar bude považovať za dodaný;
7.8.4 Spoločnosť môže predať Tovar za primeranú cenu a (po odpočítaní všetkých potrebných nákladov a výdavkov súvisiacich so skladovaním a predajom) zvyšok získaného výťažku uhradiť na účet Zákazníka alebo ak výťažok nepostačuje na úhradu ceny Tovaru, žiadať od Zákazníka zvyšok ceny Tovaru podľa Zmluvy.


8. Majetok Zákazníka


8.1 Spoločnosť bude venovať primeranú starostlivosť o majetok Zákazníka, zatiaľ čo je v jej držbe, pod jej kontrolou alebo v jej opatere. Nebezpečenstvo škody na Majetku Zákazníka bude (ak nie je písomne dohodnuté inak), znášať Zákazník a za všetky náhrady, zmeny a opravy takéhoto majetku Zákazníka zodpovedá Zákazník. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody na majetku Zákazníka, ibaže túto škodu spôsobila Spoločnosť.
8.2 Zákazník zaistí, že majetok Zákazníka je vhodný pre použitie pre Spoločnosť pri plnení Zmluvy, a pokiaľ Spoločnosť vynaloží primerané úsilie na overenie relevantných aspektov majetku Zákazníka, nepreberá žiadnu zodpovednosť za jeho vhodnosť.
8.3 Zákazník sa zaväzuje odškodniť Spoločnosť v plnom rozsahu proti akejkoľvek zodpovednosti, strate, poškodeniu, zraneniu, nároku, akcii, požiadavke, výdavkom alebo konaniu, ktoré vznikli ako dôsledok alebo v súvislosti s používaním majetku Zákazníka Spoločnosťou, alebo v súvislosti s akoukoľvek škodou spôsobenou na Priestoroch v súvislosti s presúvaním majetku Zákazníka Zákazníkom alebo jeho zástupcom.
8.4 Spoločnosť má (bez ohľadu na iné nároky) zádržné právo na všetok majetok Zákazníka v jeho držbe (z akéhokoľvek dôvodu) v súvislosti s akýmikoľvek dlžnými sumami Zákazníka pre Spoločnosti.
8.5 Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie 14.1, iba náradie, kresby a ďalšie vybavenie, ktoré sú špeciálne vyrobené Spoločnosťou pre Zákazníka v súvislosti s Tovarom a zvlášť účtované Zákazníkovi v plnej výške, sa stanú po ich úhrade majetkom Zákazníka.
8.6 Spoločnosť si vyhradzuje právo zničiť alebo sa inak zbaviť majetku Zákazníka, ktorý má v držbe alebo v opatere (či už je alebo nie je majetkom Zákazníka), z ktorého
Zákazník nepožadoval Tovar po dobu minimálne 1 roka.
8.7 Za predpokladu, že majetok Zákazníka v držbe Spoločnosti už nie je potrebný v súvislosti so Zmluvou a na základe písomného oznámenia Zákazníka doručeného 10 dní vopred, bude Zákazníkovi umožnený vstup do Priestorov za účelom prevzatia majetku Zákazníka od Spoločnosti. Pritom je Zákazník povinný dodržiavať (a zabezpečiť, aby aj jeho zamestnanci, zástupcovia a subdodávatelia dodržali):
8.7.1 predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, požiarne predpisy a akékoľvek iné predpisy vyžadované Spoločnosťou; a
8.7.2 všetky ostatné predpisy, ktoré musia dodržiavať osoby, ktoré majú povolený prístup do Priestorov;
platné v čase vstupu Zákazníka do Priestorov.


9. Nedodanie Tovaru


9.1 Množstvo Tovaru zaznamenané Spoločnosťou v čase prevzatia dodávky Tovaru zo sídla Spoločnosti Zákazníkom sa považuje za množstvo dodané Zákazníkovi, pokiaľ Zákazník nepreukáže niečo iné.
9.2 Spoločnosť nezodpovedá za prípadné nedodanie Tovaru (aj keď bolo spôsobené nedbanlivosťou Spoločnosťou). Ak však z akéhokoľvek dôvodu vznikne zodpovednosť Spoločnosti za nedodanie Tovaru, Spoločnosť zodpovedá len pokiaľ ju Zákazník o tejto skutočnosti písomne upovedomí najneskôr do 7 dní odo dňa, kedy by bol Tovar počas bežného priebehu udalostí dodaný; zodpovednosť Spoločnosti za nedodanie Tovaru sa obmedzuje na výmenu Tovaru v primeranom čase alebo na vystavenie dobropisu v pomernej výške voči akejkoľvek faktúre vystavenej za takýto Tovar.


10. Nebezpečenstvo vzniku škody a vlastnícke právo


10.1 S výnimkou Medzinárodného predaja nebezpečenstvo vzniku škody na Tovare prechádza na Zákazníka:
10.1.1 dodaním Tovaru; alebo
10.1.2 ku dňu, ku ktorému Zákazník neprevezme Tovar (ako je definované v ustanovení 10.2); alebo
10.1.3 ku dňu, ku ktorému je Tovar pripravený na dodanie, ale jeho dodanie alebo plnenie Zmluvy je odložené na žiadosť Zákazníka;
podľa toho, čo nastane skôr. Pre vylúčenie pochybnosti sa dodanie Tovaru považuje za ukončené pred vyložením Tovaru.
10.2 Na účely ustanovenia 10.1.2 „neprevzatie Tovaru“ je situácia, keď Zákazník odmietne prevzatie Tovaru v dohodnutom čase alebo neposkytne adresu pre dodanie Tovaru (pokiaľ je dohodnuté dodanie na adresu).
10.3 Bez ohľadu na dodanie Tovaru, prechodu nebezpečenstva škody na Tovare alebo akéhokoľvek iného ustanovenia Podmienok prechádza vlastnícke právo k Tovaru na Zákazníka až úplným zaplatením ceny Tovaru (v hotovosti alebo bankovým prevodom) a zaplatením ceny všetkých ostatných tovarov, ktorá je splatná na základe akejkoľvek inej zmluvy medzi Zákazníkom a Spoločnosťou.
10.4 Kým vlastnícke právo k Tovaru neprejde na Zákazníka, je Zákazník povinný:
10.4.1 uskladniť Tovar ako skladovateľ Spoločnosti;
10.4.2 uskladniť Tovar na vlastné náklady a oddelene od ostatného Tovaru Zákazníka alebo tovaru akejkoľvek tretej strany a riadne ho skladovať,
chrániť a poistiť takým spôsobom, aby zostal ľahko identifikovateľný ako majetok Spoločnosti;
10.4.3 nesmie zničiť, poškodiť ani zakryť akékoľvek identifikačné označenie alebo balenie Tovaru;
10.4.4 udržiavať Tovar v uspokojivom stave a poistený v prospech Spoločnosti v jeho plnej cene proti všetkým rizikám k primeranej spokojnosti Spoločnosti a na požiadanie predložiť poistnú zmluvu Spoločnosti; a
10.4.5 uchovávať vyplatené poistné (poistenie podľa ustanovenia 10.4.4) pre Spoločnosť, nezamieňať ho so žiadnou inou čiastkou, a nenechať si vyplatiť poistné plnenie na prečerpaný bankový účet.
10.5 Zákazník môže predať Tovar pred tým, ako na neho prešlo vlastnícke právo iba za týchto podmienok:
10.5.1 akýkoľvek predaj sa uskutočňuje v rámci bežného podnikania Zákazníka v trhovej cene; a
10.5.2 akýkoľvek takýto predaj je predaj majetku Spoločnosti v mene a na účet Zákazníka a Zákazník musí pri takomto predaji vystupovať ako predávajúci.
10.6 Do času, kým vlastnícke právo k Tovaru prejde zo Spoločnosti na Zákazníka, je Spoločnosť oprávnená kedykoľvek požiadať Zákazníkovi o vrátenie Tovaru Spoločnosti a v prípade, že to Zákazník neurobí, bezodkladne, vstúpiť do priestorov Zákazníka alebo akejkoľvek tretej strany, kde je Tovar uskladnený za účelom kontroly alebo prevzatia Tovaru a Zákazník za týmto účelom udeľuje Spoločnosti, jej zástupcom a zamestnancom neodvolateľné oprávnenie kedykoľvek vstupovať do všetkých priestorov, kde sa Tovar nachádza, alebo sa môže nachádzať. Spoločnosť má právo žiadať úhradu ceny Tovaru bez ohľadu na prechod vlastníckeho práva k Tovaru zo Spoločnosti na Zákazníka.
10.7 Zákazník nie je oprávnený založiť alebo iným spôsobom použiť ako zábezpeku pre prípad zadlženosti akýkoľvek Tovar, ktorý je majetkom Spoločnosti; v prípade, že tak Zákazník urobí, všetky peňažné záväzky Zákazníka voči Spoločnosti sa (bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné práva alebo opravné prostriedky Spoločnosti) stávajú okamžite splatnými.


11. Záruky a zodpovednosť


11.1 V prípade, keď Spoločnosť nie je výrobcom Tovaru, sa Spoločnosť bude snažiť o to, aby na Zákazníka prešli všetky záruky poskytnuté Spoločnosti výrobcom.
11.2 S výnimkou ostatných ustanovení týchto Podmienok Spoločnosť zaručuje, že pri dodaní [a po dobu 12 mesiacov od dátumu dodania] Tovar bude:
11.2.1 mať dostatočnú kvalitu, pokiaľ bola špecifikácia Tovaru dodaná Spoločnosťou. Tovar má dostatočnú kvalitu pokiaľ spĺňa štandardy, ktoré rozumný človek považuje za dostatočné s prihliadnutím na opis Tovaru, cenu (ak je to relevantné) a všetky ostatné relevantné okolnosti; a
11.2.2 vo všetkých podstatných vlastnostiach v súlade so špecifikáciou Tovaru.
11.3 Zodpovednosť Spoločnosti za vady, na ktoré sa vzťahujú záruky uvedené v ustanovení 11.2 nevzniká, ak:
11.3.1 Zákazník písomne neoznámi (bez ohľadu na to, že dodávka bola ním odmietnutá) vady Spoločnosti a (v prípade, že vada vznikla v dôsledku poškodenia pri preprave za ktorú Spoločnosť zodpovedá) prepravcovi do 7 dní odo dňa dodania Tovaru alebo (ak vada nebola zrejmá na
primeranej kontrole pri dodaní) do 7 dní po zistení vady, v každom prípade najneskôr do [12 mesiacov] odo dňa dodania Tovaru; ak je Tovar vyvážaný zo Slovenskej republiky, toto ustanovenie 11.3.1 sa neuplatňuje, ale postupuje sa podľa ustanovenia 15.5; a
11.3.2 po prijatí oznámenia Zákazníka nebude Spoločnosti poskytnutá primeraná možnosť prehliadnuť takýto Tovar; za týmto účelom musí Zákazník umožniť zástupcovi Spoločnosti vstup do svojich priestorov za účelom prehliadky akéhokoľvek vadného Tovaru do 14 dní od doručenia žiadosti Spoločnosti.
11.4 Zodpovednosť Spoločnosti za vady, na ktoré sa vzťahujú záruky uvedené v ustanovení 11.2 a tiež za akékoľvek iné záruky, podmienky alebo nároky z vád nevzniká, ak:
11.4.1 akákoľvek vada na Tovare alebo jeho časti (najmä akákoľvek strata) vznikla v súvislosti s použitím majetku Zákazníka alebo akéhokoľvek výkresu, dizajnu, pokynu alebo špecifikácie, ktoré dodal Zákazník;
11.4.2 akákoľvek vada vznikla z bežného opotrebovania, úmyselného poškodenia, nedbalosti alebo mimoriadnych pracovných podmienok, alebo preto, že Zákazník nedodržal pokyny Spoločnosti (bez ohľadu na to, či boli dané ústne alebo písomne), najmä pokiaľ ide o skladovanie, inštaláciu, uvedenie do prevádzky, používanie alebo údržbu Tovaru alebo (v prípade, že žiadne pokyny nie sú) dobrej obchodnej praxe;
11.4.3 vada vznikla v dôsledku dielov, materiálu alebo zariadenia, ktoré nebolo vyrobené alebo spracované Spoločnosťou; v takom prípade bude mať Zákazník záruku alebo nároky z vád v takom rozsahu, ako bola poskytnutá výrobcom Spoločnosti;
11.4.4 Zákazník ďalej používa Tovar po oznámení podľa ustanovenia 11.3;
11.4.5 Zákazník zneužije, upraví, spracuje alebo opraví Tovar bez písomného súhlasu Spoločnosti.
11.5 S výnimkou ustanovení 11.3 a 11.4 a poprípade ustanovenia 15.5, ak niektorý Tovar nie je v súlade s niektorou zo záruk v ustanovení 11.2, Spoločnosť podľa vlastného uváženia buď opraví alebo vymení vadný Tovar (alebo chybný diel) zadarmo alebo vráti cenu vadného Tovaru Zákazníkovi. Ak Spoločnosť o to požiada, Zákazník sa zaväzuje na náklady Spoločnosti vrátiť vadný Tovar alebo vzorku alebo časť takého Tovaru alebo na žiadosť Spoločnosti zničiť všetok zostávajúci vadný Tovar.
11.6 V prípade, ak Spoločnosť postupuje podľa ustanovenia 11.5, nebude mať vo vzťahu k tomuto Tovaru žiadnu ďalšiu zodpovednosť za porušenie niektorej zo záruk v ustanovení 11.2.


12. Obmedzenie zodpovednosti


12.1 S výnimkou bodu 11 stanovujú nasledujúce ustanovenia celú finančnú zodpovednosť Spoločnosti (vrátane akejkoľvek zodpovednosti za konanie alebo opomenutie svojich zamestnancov, zástupcov a subdodávateľov) voči Zákazníkovi v súvislosti s porušením týchto Podmienok, najmä pokiaľ ide o:
12.1.1 akékoľvek porušenie týchto Podmienok alebo Zmluvy; a
12.1.2 akékoľvek vyhlásenie, stanovisko alebo protiprávne konanie alebo opomenutie (vrátane nedbanlivosti) vyplývajúce zo Zmluvy.
12.2 Ak nie je výslovne uvedené v týchto Podmienkach inak, sú všetky záruky, podmienky a ďalšie požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov a v plnom rozsahu povolené zákonom, zo Zmluvy vylúčené.
12.3 Nič v týchto podmienkach nevylučuje ani neobmedzuje zodpovednosť Spoločnosti za smrť alebo zranenie spôsobené Spoločnosťou alebo úmyselné uvedenie do omylu alebo záväzku spotrebiteľom za chybné výrobky podľa zákona č 294/1999 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.
POZORNOSŤ ZÁKAZNÍKA UPRIAMUJEME PREDOVŠETKÝM NA USTANOVENIA 12.4, 12.5 a 12.6
12.4 S výnimkou a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia 9, 11.2 a 11.6 celková zodpovednosť spoločnosti zo Zmluvy, protiprávneho konania (vrátane nedbanlivosti, porušenia zákonnej povinnosti alebo porušenie alebo neoprávnené používanie práv tretích strán), uvedenia do omylu, reštitúcie alebo inak vzniknuté na základe Zmluvy je obmedzená na 5.000.000 GBP a musí byť krytá poistením Spoločnosti.
12.5 Spoločnosť nezodpovedá Zákazníkovi za žiadne škody vzniknuté v dôsledku akéhokoľvek vyhlásenia (ak nie je zámerne nepravdivé) alebo záruky, podmienky alebo inej požiadavky alebo na základe ustanovenia Zmluvy ani za žiadny ušlý zisk [alebo náklady na stiahnutie výrobku] alebo akúkoľvek nepriamu, špeciálnu alebo následnú stratu alebo škodu (či už obchodná strata, poškodenie dobrého mena alebo inak), náklady alebo výdavky alebo iné nároky na náhradu škody (bez ohľadu na príčinu vzniku), ktoré vzniknú na základe alebo v súvislosti s dodávkou Tovaru (vrátane prípadného oneskorenia v dodávkach alebo akékoľvek zlyhanie dodať Tovar v súlade so Zmluvou, alebo vôbec) alebo použitia Tovaru alebo jeho predaja Zákazníkom.
12.6 Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť v prípade, že Tovar nie je možné dodať v dôsledku konania alebo opomenutia Zákazníka; v takom prípade je Zákazník stále povinný zaplatiť Spoločnosti za Tovar, ako keby bol riadne doručený.


13. Vyššia moc


13.1 V tomto článku „vyššia moc“ znamená vo vzťahu ku Spoločnosti akúkoľvek udalosť vyššej moci, vládne opatrenia, vojny alebo výnimočný stav, protesty, nepokoje, občianske nepokoje, požiar, výbuch, povodeň, epidémia, odstávka, štrajk alebo iné pracovné spory (týkajúce sa pracovnej sily ktorejkoľvek zo strán), obmedzenia alebo omeškania, ktoré ovplyvňujú prepravcu alebo obmedzenie alebo omeškanie pri zabezpečení zásob vhodných materiálov alebo oneskoreného dodania alebo neplnenia zo strany dodávateľov alebo subdodávateľov, dovozné alebo vývozné obmedzenia alebo zákazy, výpadok prúdu, alebo porucha stroja a zákony, obmedzenia, predpisy, vyhlášky, zákazy a opatrenia akéhokoľvek druhu na strane akéhokoľvek verejného orgánu, alebo akákoľvek iná udalosť mimo kontroly Spoločnosti.
13.2 V prípade, že Spoločnosť je ovplyvnená udalosťou vyššej moci, bezodkladne informuje druhú stranu o povahe a rozsahu tejto udalosti.
13.3 Spoločnosť nenesie zodpovednosť voči Zákazníkovi a ani nemôže byť považovaná za zodpovednú za omeškanie, neplnenie povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy, ak toto omeškanie alebo neplnenie povinnosti nastalo v dôsledku vyššej moci. V takom prípade sa o dobu trvania udalosti, ktorá má povahu vyššej moci primerane predĺži lehota na plnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy. Ak okolnosť, ktorá má povahu vyššej moci trvá nepretržite po dobu dlhšiu ako [12] mesiacov, ktorákoľvek zo strán je oprávnená písomne vypovedať Zmluvu.


14. Práva duševného vlastníctva a dôverné informácie


14.1 Pokiaľ nie sú Zákazník so Spoločnosťou písomne dohodnutí inak, všetky práva duševného vlastníctva súvisiace s Tovarom (s výnimkou Tovaru, ktorý je na zákazku vyrobený podľa špecifikácie Zákazníka) alebo obsiahnuté v súvisiacich výkresoch, fotografickom materiály všetkého druhu, vzoroch, technických informáciách,
popisoch, katalógoch, návrhoch, softvéri alebo iných dokumentoch alebo materiáloch, ktoré poskytla Spoločnosť Zákazníkovi alebo vytvorené za účelom výroby Tovaru (s výnimkou tých, sa vzťahujú len na majetok Zákazníka) patria Spoločnosti a na základe písomnej žiadosti Spoločnosti sa Zákazník zaväzuje poskytnúť Spoločnosti akýkoľvek dokument na potvrdenie platnosti tohto ustanovenia.
14.2 S výnimkou podľa ustanovenia 14.3 bude Zákazník považovať dôverné informácie, ktoré získal, za prísne dôverné a zaväzuje sa neprezradiť ich žiadnej tretej strane s výnimkou prípadov uvedených v bode 14.3; Zákazník sa zaväzuje použiť dôverné informácie výhradne na účely plnenia Zmluvy.
14.3 Zákazník môže sprístupniť Dôverné informácie:
14.3.1 v prípade a v rozsahu vyžadovanom zákonom alebo akýmkoľvek regulačným alebo vládnym orgánom;
14.3.2 svojim zamestnancom, zástupcom alebo subdodávateľom, ktorí ich potrebujú za predpokladu, že títo zamestnanci, zástupcovia alebo subdodávatelia sú viazaní zachovávať dôverné informácie v rovnakom rozsahu ako Zákazník;
14.3.3 ak sa informácia stane verejne dostupnou bez toho, aby Zákazník porušil povinnosť podľa tohto ustanovenia 14.3.


15. Vývozné podmienky


15.1 Ak z kontextu nevyplýva niečo iné, akýkoľvek pojem alebo výraz definovaný v ustanoveniach Incoterms má rovnaký význam v týchto Podmienkach; ak existuje rozpor medzi ustanoveniami Incoterms a týchto Podmienok, prednosť majú ustanovenia týchto Podmienok.
15.2 Ak je Tovar dodaný na vývoz zo Slovenska, použijú sa ustanovenia tohto bodu 15 (s výnimkou osobitných podmienok písomne dohodnutých medzi Zákazníkom a Spoločnosťou) bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia týchto Podmienok.
15.3 Zákazník je zodpovedný za dodržiavanie všetkých právnych predpisov, ktorými sa riadi dovoz tovaru v krajine určenia a tiež za zaplatenie cla.
15.4 Ak nie je písomne dohodnuté inak medzi Zákazníkom a Spoločnosťou, [všetok Tovar sa predáva na parite „ex works“, ako je uvedené v bode 7.1] a Spoločnosť nie je povinná podať oznámenie, ako je popísané v ustanovení 7.4.
15.5 Ak je tovar dodaný na vývoz zo Slovenska, Spoločnosť môže ponúknuť Zákazníkovi, aby naloženie Tovaru mohol sledovať – Zákazník v takom prípade podpíše vyhlásenie o dodávkach, ktorým odsúhlasí naloženie Tovaru a množstvo naloženého Tovaru. Zákazník alebo jeho zástupca sa môže zúčastniť nakládky Tovaru. Spoločnosť doručí Zákazníkovi najmenej 7 (sedem) dní vopred písomné oznámenie s informáciou o čase, v ktorom Spoločnosť navrhuje vykonať nakládku Tovaru. V prípade akéhokoľvek meškania alebo zlyhania zo strany Zákazníka alebo jeho zástupcu s účasťou na nakládke Tovaru si v tomto čase Spoločnosť vyhradzuje právo vykonať nakládku Tovaru bez účasti Zákazníka. Vo vzťahu k Tovaru určenému na vývoz Spoločnosť neposkytuje žiadne záruky uvedené v ustanovení 11.2 pre akékoľvek nároky v súvislosti s akoukoľvek vadou Tovaru, ktorá sa stane zjavnou pri kontrole a ktorá vznikla po preprave alebo v súvislosti s akoukoľvek škodou počas prepravy. Spoločnosť nezodpovedá za prípadné vady zistené Zákazníkom po vývoze Tovaru zo Slovenska.


16. Skončenie zmluvy


16.1 Na účely tohto bodu „Porušenie Zmluvy“ znamená skutočnosť opísanú v ustanovení 16.3.
16.2 V prípade, že nastane Porušenie Zmluvy, môže Spoločnosť v primeranom čase pozastaviť alebo zrušiť akékoľvek ďalšie dodávky Tovaru, zastaviť všetok Tovar na ceste a považovať Zmluvu za ukončenú, avšak bez toho, aby boli dotknuté práva Spoločnosti na úhradu ceny Tovaru a náhradu škody. V prípade, že bol dodaný Tovar, ale nebola zaplatená jeho cena, táto sa stáva okamžite splatnou bez ohľadu na predchádzajúce dohody alebo opačné dojednania.
16.3 Za Porušenie Zmluvy sa považuje jedno z nasledujúcich:
16.3.1 omeškanie Zákazníka s úhradou akejkoľvek peňažnej pohľadávky Spoločnosti;
16.3.2 porušenie akejkoľvek povinnosti Zákazníka zo Zmluvy;
16.3.3 ak je Zákazník v úpadku a uzavrie s veriteľmi dohodu alebo ak je začaté reštrukturalizačné alebo konkurzné konanie alebo Zákazník vstúpi do likvidácie (inak, než za účelom zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia); alebo
16.3.4 Záložný veriteľ si uplatní právo voči založenému majetku Zákazníka alebo na spravovanie majetku Zákazníka alebo jeho časti je vymenovaný správca; alebo
16.3.5 Zákazník ukončí podnikateľskú činnosť, alebo hrozí, že ukončí podnikateľskú činnosť; alebo
16.3.6 Spoločnosť má odôvodnené obavy, že niektorá z vyššie uvedených skutočností môže nastať a informuje o tom primeraným spôsobom Zákazníka.
16.4 Ku dňu skončenia Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy s výnimkou:
16.4.1 už nadobudnuté práva a povinnosti zmluvných strán ku dňu ukončenia Zmluvy
16.4.2 tých záväzkov, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.


17. Postúpenie a Subdodávky


17.1 Zákazník nie je oprávnený postúpiť Zmluvu ani akúkoľvek jej časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti.
17.2 Spoločnosť môže postúpiť alebo previesť Zmluvu alebo akúkoľvek jej časť na akúkoľvek tretiu osobu.


18. Všeobecne


18.1 Každé právo alebo opravný prostriedok Spoločnosti vyplývajúci zo Zmluvy existuje samostatne bez ohľadu na akékoľvek iné právo alebo opravný prostriedok Spoločnosti či už vyplývajúce zo Zmluvy alebo nie.
18.2 Nevykonanie alebo čiastočné vykonanie alebo omeškanie vykonania alebo čiastočného vykonania akéhokoľvek ustanovenia Zmluvy zo strany Spoločnosti neznamená vzdanie sa akéhokoľvek práva Spoločnosti podľa Zmluvy.
18.3 Žiadne vzdanie sa práva Spoločnosti voči akémukoľvek porušeniu, nedodržaniu záväzku alebo ustanoveniu Zmluvy zo strany Zákazníka sa nepovažuje za vzdanie sa akéhokoľvek ďalšieho/neskoršieho práva a nijako neovplyvní ostatné podmienky Zmluvy.
18.4 Strany tejto zmluvy sa dohodli, že žiadne ustanovenie tejto Zmluvy nie je vynútiteľné akoukoľvek treťou osobou, ktorá nie je zmluvnou stranou.
18.5 Ak je ktorékoľvek ustanovenie týchto Podmienok (alebo akékoľvek iné ustanovenie, ktoré môžu byť dohodnuté písomne medzi Spoločnosťou a Zákazníkom) vyhlásené akýmkoľvek súdom, tribunálom alebo správnym orgánom príslušnej jurisdikcie úplne alebo sčasti za neplatné, neúčinné, nevymáhateľné, nezákonné, nevykonateľné, relatívne neplatné alebo neprimerané z akéhokoľvek dôvodu, považuje sa toto ustanovenie v rozsahu tejto neplatnosti, neúčinnosti, nevymáhateľnosti, nezákonnosti, nevykonateľnosti, relatívnej neplatnosti, neprimeranosti za oddeliteľné, pričom ostatné ustanovenia Zmluvy a zvyšok tohto ustanovenia zostávajú naďalej platné a účinné.
18.6 Vznik, existencia, výklad, plnenie, platnosť a všetky iné aspekty Zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a strany sa podriaďujú nevýhradnej právomoci slovenských súdov.


19. Oznámenie


19.1 Všetky oznámenia ako aj iná komunikácia na základe týchto Podmienok musí byť vyhotovená v písomnej forme a musí byť doručená alebo zaslaná ako listová zásielka so zaplateným poštovným a odoslaná prvou triedou alebo prostredníctvom faxu.
19.2 Akékoľvek oznámenie alebo dokument sa považuje za doručený, ak je dodaný v okamihu dodania; ak je zasielaný na poštovú prepravu, uplynutím 48 hodín od odoslania a v prípade zaslania prostredníctvom faxu v čase prenosu