Všeobecné podmienky používania

1. ÚVOD

1.1 Spoločnosť spravuje webové stránky z Veľkej Británie a preto nezaručuje, že jeho obsah bude vhodný vo jurisdikciách všetkých štátov. Ak sa rozhodnete pre prístup na tieto webové stránky, mimo Veľkú Britániu, musíte si preveriť súlad s miestnymi zákonmi . Používaním týchto webových stránok akceptujete tieto pravidlá a podmienky.

1.2 Svojim prístupom na akúkoľvek časť tejto webovej stránky , akceptujete tieto podmienky v plnom rozsahu. Ak neprijímate tieto podmienky v plnom rozsahu , opustite túto webovú stránku.

1.3 Spoločnosť môže revidovať tieto podmienky kedykoľvek. Mali by ste skontrolovať tento podmienky čas od času a prečítať si aktuálne platné podmienky , lebo sú pre vás záväzné. Určité ustanovenia týchto Podmienok môžu byť nahradené právnymi doložkami či podmienkami umiestnenými na jednotlivých stránkach na tomto webe.

2. LICENCIE

2.1 Je povolené tlačiť a sťahovať obsah z týchto webových stránok na základe nasledujúcich podmienok:

( A ) žiadne dokumenty a grafika na týchto stránkach nebudú dodatočne upravované žiadnym spôsobom;

( B ) žiadna grafika na týchto stránkach nebude použitá oddelene od sprievodného textu;

( C ) nesmú byť zneužité autorské práva Spoločnosti

( D ) materiály a obsah sa použijú len na účely propagácie predaja produktov spoločnosti a nie k inému účelu.

2.1 vyššie pre akýkoľvek účel. Ak akoľvek porušíte tieto Podmienok Vaše povolenie používať túto webovú stránku automaticky končí a vy musíte ihneď zničiť všetky stiahnuté alebo vytlačené výpisy z týchto internetových stránok.

2.2 Tento web alebo časť týchto stránok nesmie byť reprodukovaná, duplikovaná, kopírovaná a predávaná alebo inak využívaná pre obchodné účely.

2.3 ak nie je uvedené inak , autorské práva a iné práva duševného vlastníctva vo všetkých materiáloch na tejto webovej stránke ( vrátane fotografií a grafických obrazov ) sú vo vlastníctve spoločnosti. Je zakázané akékoľvek použitie výňatkov z týchto stránok inak ako v súlade s odsekom.

2.4 si môžete stiahnuť a vytlačiť texty a obrázky z týchto stránok len v súlade s týmito ustanoveniami a podmienkami. Stiahnutím obsahu z webových stánok Vám nevzkiká vlastnícky nárok na stiahnutý obsah.

2.5 V súlade s bodom 2.1, nesmie byť žiadna časť tejto webovej stránky uložená alebo reprodukovaná na akejkoľvek inej webovej stránke, alebo do akéhokoľvek verejného alebo súkromného elektronického systému, bez toho, aby spoločnosť poskytla písomný súhlas k takémuto zverejneniu.

2.6 Akékoľvek práva , ktoré nie sú výslovne udelené v týchto podmienkach, sú vyhradené.

3. PRÍSTUP K STRÁNKAM

3.1 Aj keď sa spoločnosť snaží zabezpečiť že táto internetová stránka je k dispozícii 24 hodín denne, spoločnosť nie je zodpovedná, ak z nejakého dôvodu táto internetová stránka nie je k dispozícii kedykoľvek, alebo pre akúkoľvek dobu.

3.2 Prístup na tieto webové stránky môžu byť dočasne obmedzený bez predchádzajúceho upozornenia v prípade poruchy systému , údržby alebo opravy. Dôvody sú mimo kontrolu Spoločnosti.

3.3 Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky, informácie, materiály a upozornenie na týchto webových stránkach čas od času, alebo dočasne, alebo natrvalo prerušiť túto webovú stránku alebo jej časť bez predchádzajúceho upozornenia.

3.4 Spoločnosť nezaručuje že používanie alebo prístup k tejto webovej stránke bude neprerušený alebo bez závad a vírusov a nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nepriateľským softvérom, ktoré môžu ovplyvniť alebo infikovať vaše počítačové vybavenie alebo majetok v dôsledku používania alebo prehliadania webových stránok a sťahovanie akéhokoľvek materiálu.

4. MATERIÁLY ZÁKAZNÍKOV A ICH SPRÁVA

4.1 Iné ako osobné údaje, na ktoré sa vzťahuje klauzula Ochrany osobných údajov Ochrany osobných údajov ], akýkoľvek materiál , ktorý prenesiete alebo uložíte na tieto webové stránky budú považované za nie-dôverné a nespadajú pod kladuzulu Ochrany osobných údajov. Spoločnosť nebude mať žiadne záväzky týkajúce sa takýchto materiálov. Spoločnosť a dizajnéri stránok budú môcť voľne kopírovať, zverejňovať, šíriť a inak používať tento materiál a všetky údaje, obrázky, zvuky, text a ďalšie materiály v nich obsiahnuté pre vlastné komerčné či nekomerčné účely.

4.2 Je zakázané prenášať alebo zasielať na alebo z týchto webových stránok akéhokoľvek materiál :

( a ) ktorý je výhražný, urážlivý, obscénny, neslušný , poburujúci, urážlivý, pornografický, hanlivý, môže podnecovať rasovú nenávisť, diskriminačný, hrozivý , škandalózny , poburujúci, v rozpore s ochranou súkromia alebo ktoré môžu spôsobiť rozrušenie alebo nepríjemnosti ;

( b ) pre ktorý ste nezískali potrebné povolenia a / alebo schválenie ;

( c ) ktorý predstavuje alebo podnecuje správanie, ktoré by mohlo byť považované za trestný čin, spôsobilo občianskoprávnu zodpovednosť alebo inak v rozpore so zákonom alebo by mohlo porušovať práva tretej strany , na Slovensku, Veľkej Británii alebo v akejkoľvek inej krajine na svete ; alebo materiál

( d ) ktorý je z technického hľadiska škodlivý (počítačové vírusy , bomb , trójske kone, červy , škodlivé komponenty, poškodené dáta alebo iný škodlivý softvér alebo škodlivé údaje).

4.3 Nesmiete zneužívať a pozmeňovať webové stránky (hacking).

4.4 Spoločnosť bude plne spolupracovať s policajnými zložkami a súdmi pri presadzovaní tohto práva, a poskytne údaje pre zistenie totožnosti páchateľa v rozpore s odsekmi 4.2 alebo 4.3 .

4.5 Majte prosím na pamäti, že ste to Vy , kto je zodpovední za elektronickú komunikáciu a obsah odoslaných z počítača do Spoločnosti a musíte používať tieto webové stránky len pre zákonné účely.

5. ODKAZY Z INÝCH WEBOVÝCH STRÁNOK

5.1. Odkazy na webové stránky tretích strán na tejto webovej stránke sú poskytované len pre vaše pohodlie. Ak tieto odkazy využijete, opustíte tento web. Spoločnosť nemá revidované všetky z týchto webových stránok tretích strán a nekontroluje ich a nie je zodpovedná za tieto webové stránky alebo ich obsah. Preto spoločnosť nerobí žiadne vyhlásenia ani namietky k týmto odkazom, alebo akýmkoľvek materiálom, ktoré môžu byť takýmto spôsobom získané. Ak sa rozhodnete prejsť na web odkaz tretej strany, konáte tak výhradne na vlastné riziko.

5.2 Nesmiete odkazovať na tieto webové stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu riaditeľa spoločnosti.

6. UPOZORNENIE

6.1 Spoločnosť sa snaží zabezpečiť , že informácie na tejto webovej stránke sú správne a koreknté, avšak spoločnosť nemôže zaručiť správnosť a úplnosť materiálov na tejto webovej stránke. Spoločnosť môže vykonávať zmeny materiálov na tejto webovej stránke, alebo meniť výrobky a ceny v ňom popísaných, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia . Materiály na tejto webovej stránke môžu byť zastarané a spoločnosť sa nezaväzuje k aktualizácii týchto materiálov.

6.2 Materiály na tejto webovej stránke sú poskytované ” tak ako sú” bez akýchkoľvek podmienok, záruk alebo iných podmienok akéhokoľvek druhu. V súlade s tým, v maximálnej miere povolenej zákonom, spoločnosť Vám poskytuje tieto webové stránky, na základe toho, že vylučuje všetky vyhlásenia, záruky, podmienky a požiadavky , ktoré môžu mať vzťahovať k tejto webovej stránke.

7. ZODPOVEDNOSŤ

7.1 Spoločnosť , a ďalšie strany (podieľajúce sa alebo nie na vytváraní, výrobe, údržbe alebo správe tejto webovej stránky), a akékoľvek spoločnosti skupiny spoločností COBA, a úradníci , riaditelia , zamestnanci , akcionári alebo zástupca niektorého z nich, sú vylúčení zo zodpovednosti za akékoľvek straty alebo poškodenia, ktoré môže vzniknúť Vám alebo tretej strane ( vrátane, bez obmedzenia akékoľvek priame, nepriame straty alebo škody alebo straty príjmov, ziskov, goodwill, dát, zmlúv, peňazí alebo straty či škody vyplývajúce z alebo v súvislosti s akýmkoľvek spôsobom prerušenia podnikateľskej činnosti) alebo porušenie práv ( vrátane a bez obmedzení, škody spôsobené z nedbanlivosti, zmluvou, alebo inak ), v súvislosti s používaním týchto webových stránok akýmkoľvek spôsobom, alebo v súvislosti s užívaním , alebo výsledkami použitia tejto webovej stránky, všetky internetové stránky spojené s touto webovou stránkou alebo materiály na takýchto webových stránkach, vrátane, ale nie len , straty alebo škody spôsobené vírusmi, ktoré môže infikovať vaše počítačové vybavenie, softvér, dáta alebo iný majetok, z dôvodu vášho prístupu k používaniu alebo prezeraniu týchto internetových stránok alebo sťahovanie akéhokoľvek materiálov z tejto webovej stránky alebo akýchkoľvek webových stránok spojených s touto webovou stránkou.

7.2 Nič v tomto právnom oznámení nevylučuje ani neobmedzuje zodpovednosť Spoločnosti za :

( I) smrť alebo zranenie spôsobené nedbanlivosťou ( ako je tento pojem definovaný v Neprijateľných zmluvných podmienkach zákon 1977 );

( Ii ) podvod ;

( III ) skresľovania základných vecí , alebo

( Iv ) zodpovednosť , ktorá nemôže byť vylúčená alebo obmedzená podľa príslušného zákona.

7.3 Ak Vaším použitím materiálov na tejto webovej stránke, vzniknú náklady nevyhnutné pre údržbu, opravu zariadenia , softvéru alebo dát , môžete byť zodpovedný za náklady na odstránenie škôd.

8. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA

8.1 Tieto webové stránky sú riadené a spravované v súlade so Anglickým zákonom. Spory vzniknuté v súvislosti s týmito podmienkami bude podliehať jurisdikcii súdov v Anglicku.

9. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

9.1 Ak niektoré z týchto podmienok sú nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, nie je tým dotknutá platnosť alebo vymáhateľnosť zostávajúcich podmienok.

9.2 Spoločnosť je oprávnená postúpiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok a tieto obchodné podmienky búdú mať účinok v prospech našich splnomocnených nástupcov a nadobúdateľov licencie.

9.3 Zlyhanie ktorýchkolvek účastnikov uplatňovať alebo trvať na výkone druhej strany s ohľadom na ustanovenia týchto Podmienok alebo, výkon a uplatňovanie akýchkoľvek práv podľa týchto podmienok nebude chápané ako zrieknutie sa týchto práv.