Nová prípadová štúdia o účinkoch protiúnavových podložiek.