Rozporządzenie REACH

Czym jest rozporządzenie REACH?

REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals) to rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 1 czerwca 2007 r. i zastępuje lub zmienia szereg dotychczas obowiązujących wspólnotowych aktów prawnych.

Podstawowe cele REACH:

 • Zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska naturalnego wynikających ze stosowania chemikaliów.
 • Aby producenci, importerzy oraz dalsi użytkownicy byli świadomi, że substancje, które produkują, wprowadzają do obrotu lub stosują, nie wpływają w sposób szkodliwy na zdrowie człowieka ani na środowisko.
 • Umożliwienie swobodnego obrotu substancjami na rynku UE przy jednoczesnym wsparciu konkurencyjności i innowacyjności przemysłu chemicznego.
 • Promowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń związanych z substancjami niebezpiecznymi.

Oświadczenie

 • COBA jest świadoma obowiązków wynikających z REACH.
 • COBA wyznaczyła kierownika odpowiedzialnego za wdrożenie REACH.
  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: sales@cobaeurope.pl lub REACH@cobaeurope.com.
 • COBA ustanowiła formalne struktury firmy do zarządzania w systemie REACH.
 • COBA stworzyła listę substancji, preparatów i produktów stosowanych w naszej działalności.
 • COBA będzie informować swoich klientów o produktach, które zawierają substancje, które nie są wstępnie zarejestrowane.
 • Wszystkie substancje w produktach dostarczanych przez COBA, które wymagają rejestracji, zostaną wstępnie zarejestrowana przez nas lub przez naszego dostawcę.
 • 30 listopada 2008 r. COBA wysłała klientom listę wszystkich produktów, które zawierają substancje określone w art. 57 rozporządzenia.