Niniejsze warunki użytkowania dotyczą korzystania ze strony internetowej www.cobaeurope.pl

Poniższe warunki użytkowania obowiązują dla całej treści strony internetowej o nazwie www.cobaeurope.pl (dalej „nasza strona internetowa”) oraz dla wszelkiej korespondencji e-mailowej pomiędzy Państwem a nami. Prosimy o staranne zapoznanie się z niniejszym regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony internetowej. Wchodząc na naszą stronę internetową potwierdzacie Państwo, że zapoznaliście się Państwo i akceptujecie niniejszy regulamin. Jeżeli nie akceptujecie Państwo tego regulaminu, nie powinniście korzystać z naszej strony internetowej i prosimy Państwa o opuszczenie jej.

Nasza strona internetowa (www.cobaeurope.pl) prowadzona jest z Niemiec przez firmę COBA Europe GmbH, z siedzibą pod adresem: Püllenweg 1 – 3, 41352 Korschenbroich w Niemczech, wpisaną do niemieckiego rejestru handlowego prowadzonego przez sądu rejonowego w Neuss pod numerem HRB 14497, legitymującą się niemieckim numerem identyfikacji podatkowej DE 814 157 274 (dalej „COBA”).

1. Wstęp

1.1. COBA prowadzi naszą stronę internetową z Niemiec dla Klientów z Polski i dlatego nie ponosi odpowiedzialności za to, czy treści jej są zgodne ze wszystkimi systemami prawnymi poza granicami Polski i Niemiec.

1.2. Wchodząc na stronę internetową potwierdzacie Państwo, że całkowicie akceptujecie niniejsze warunki użytkowania. Jeżeli nie akceptujecie Państwo w pełni niniejszych warunków, nie powinniście korzystać z naszej strony internetowej i prosimy Państwa o opuszczenie jej.

1.3. W każdym momencie i bez wcześniejszej zapowiedzi zastrzegamy sobie możliwość zmian lub aktualizacji informacji na naszej stronie internetowej oraz niniejszych warunków użytkowania. Dotyczy to również doskonalenia lub zmian w produktach, opisanych na naszej stronie internetowej.

2. Prawa użytkowania

2.1. Zezwala się Państwu na pobieranie i drukowanie fragmentów naszej strony internetowej przy zachowaniu poniższych ograniczeń:
(a) nie wolno dokonywać zmian w dokumentach lub grafikach na naszej stronie internetowej w jakiejkolwiek formie;
(b) nie wolno korzystać z grafik naszej strony internetowej w oderwaniu od tekstu, do którego się one odnoszą;
(c) zastrzeżenie praw autorskich firmy COBA oraz niniejsze zezwolenie na pobieranie fragmentów winny figurować we wszystkich kopiach;
(d) materiały i treść pobiera się tylko w celu zapoznania się z produktami rozprowadzanymi przez COBA;
(e) naszej strony internetowej lub jakikolwiek jej fragment nie wolno odtwarzać, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać, odwiedzać lub w jakiejkolwiek innej formie używać dla celów komercyjnych.

2.2. Jeżeli nie zastrzeżono inaczej, prawa autorskie oraz pozostała własność intelektualna wszystkich wizualizacji na naszej stronie internetowej (włącznie z fotografiami i grafikami) należą do firmy COBA lub jej licencjobiorców. Dlatego zabrania się jakiegokolwiek korzystania z fragmentów naszej strony internetowej w sposób niezgodny z powyższym punktem 2.1. W przypadku naruszenia jednej z tych regulacji tracicie Państwo automatycznie zezwolenie na korzystanie z naszej strony internetowej oraz jesteście zobowiązani do zniszczenia wszystkich pobranych lub wydrukowanych fragmentów naszej strony internetowej i wykasowania tych fragmentów ze wszelkich nośników, w tym elektronicznych. Niezależnie od tego zastrzegamy sobie możliwość dochodzenia dalszych praw.

2.3. Zezwala się Państwu na nieodpłatne pobieranie i drukowanie fragmentów naszej strony internetowej pod warunkiem spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie. Zezwolenie to jednakże nie oznacza przeniesienia na Was jakichkolwiek praw lub roszczeń do pobranego lub wydrukowanego materiału lub oprogramowania, ani nie stanowi zrzeczenia się przez firmę COBA jakichkolwiek praw do treści znajdujących się na naszej stronie internetowej.

2.4. Stosownie do punktu 2.1 bez uprzedniej pisemnej zgody firmy COBA nie wolno odtwarzać lub prezentować na innych stronach internetowych żadnej części naszej strony internetowej lub umieszczać fragmentów naszej strony internetowej w jakiejkolwiek publicznej lub prywatnej wyszukiwarce.

2.5. Niniejszym zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały w sposób wyraźny przyznane w niniejszych warunkach użytkowania.

3. Zapewnienie dostępu

Chociaż staramy się zapewnić możliwość korzystania z naszej strony internetowej przez 24 godziny na dobę, chcemy zwrócić uwagę na to, że komunikacja danych w internecie przy obecnym stanie techniki nie jest wolna od usterek i nie zawsze da się zagwarantować jej dyspozycyjność. Dlatego firma COBA nie ponosi odpowiedzialności ani za stałą i nieprzerwaną dostępność naszej strony internetowej, ani za usterki techniczne i elektroniczne podczas korzystania z niej.

4. Dane Klienta

Prosimy Państwa o nie przesyłanie poprzez naszą stronę internetową do firmy COBA informacji poufnych, w tym tajemnic przedsiębiorstwa lub chronionych prawami autorskimi. Proszę mieć na uwadze, że żadną informację lub materiał, który dojdzie do nas tą drogą i nie jest objęty naszymi zapisami o ochronie danych, jakie Państwo tu znajdziecie (polityka prywatności) NIE traktujemy jako informację poufną. Jeżeli jednak pomimo tego prześlecie nam Państwo informacje poufne to czyniąc to, przyznajecie firmie COBA nieograniczone, nieodwołalne prawo do korzystania z nich, reprodukowania, prezentowania, uruchomiania w systemie, modyfikowania, rozsyłania i rozdzielania.

Akceptujecie Państwo również fakt, że COBA może swobodnie korzystać z pomysłów, koncepcji, know-how lub technik udostępnionych nam przez Państwa, przeznaczając je do dowolnych celów.

5. Linki do / z innych stron internetowych

5.1. W celu umożliwienia Państwu wygodnych zakupów w firmie COBA oraz ułatwienia nawigacji w internecie, umieściliśmy na naszej stronie internetowej linki do stron internetowych prowadzonych częściowo przez inne podmioty (obce strony internetowe). Staramy się jednak na bieżąco uaktualniać linki, tak aby ułatwić Państwu korzystanie z naszej strony internetowej. Dla wszystkich tych linków obowiązuje następująca zasada:
COBA nie ma żadnego wpływu na wygląd oraz treści linkowanych obcych stron internetowych. Dlatego COBA nie odpowiada za treści wszystkich obcych stron internetowych, których linki znajdują się na naszej stronie internetowej.

5.2. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy COBA nie dozwolone jest umieszczanie na obcych stronach internetowych linków do naszej strony internetowej.

6. Odpowiedzialność

6.1. Wszystkie wizualizacje i informacje udostępniane są na stronie internetowej firmy COBA na zasadzie „tak jak jest”. Oznacza to, że COBA ani w sposób wyraźny ani milczący nie udziela gwarancji lub rękojmi z tytułu aktualności, poprawności, kompletności lub jakości wizualizacji i informacji.

6.2. Jeżeli z poniższego punktu 6.3 nie wynikają odmienne regulacje, to ani COBA ani jej ustawowi przedstawiciele lub osoby do tego upoważnione, ani też inna spółka wchodząca w skład grupy COBA nie odpowiadają wobec Państwa lub stron trzecich za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne lub inne szkody następcze, wynikłe z korzystania z naszej strony internetowej lub innej strony internetowej, linkowanej przez nią. Wykluczona jest również jakakolwiek odpowiedzialność z tytułu utraty zysku, przerwy eksploatacyjnej, utraty programów lub innych danych w Państwa systemach informatycznych.

6.3.Wykluczenie odpowiedzialności, które reguluje punkt 6.2 nie obejmuje:
(a) szkód powstałych wskutek umyślnego naruszenia obowiązków przez firmę COBA, jej ustawowych przedstawicieli lub osoby upoważnione;
(b) szkód na osobie, powstałych wskutek zawinionego naruszenia obowiązków przez firmę COBA , jej ustawowych przedstawicieli lub osoby upoważnione.

7. Pozostałe ustalenia

7.1.Nieskuteczność jednej lub kilku regulacji niniejszego regulaminu nie pociąga za sobą nieskuteczności pozostałych regulacji. Nieskuteczna regulacja zostaje zastąpiona stosowną regulacją ustawową.