1. Allgemeines

1.1. Poniższy regulamin sprzedaży (dalej: „Regulamin”) ma zastosowanie do wszystkich zamówień składanych w COBA Europe GmbH z siedzibą pod adresem: Püllenweg 1 – 3, 41352 Korschenbroich, Niemcy, za pośrednictwem biura COBA w Polsce (ul. Kobierzyńska 117A/9, 30-382 Kraków) przez stronę internetową o adresie:

www.cobaeurope.pl

Mailowo na adres sales@cobaeurope.pl oraz bestellungen@cobaeurope.de

Faksem +49 (2161) 2945-4000 lub telefonicznie +48 698 498 484.

1.2. Złożenie zamówienia w jeden z powyższych sposobów oznacza akceptację Regulaminu. Postanowienia innych regulaminów lub ogólnych warunków, w tym należące do Klienta, nie znajdują zastosowania do zawartej umowy, również bez naszego wyraźnego sprzeciwu i także w przypadku wykonania dostawy, chyba że zostało to wyraźnie ustalone z COBA w formie pisemnej.

2. Definicje

W niniejszym Regulaminie obowiązują następujące definicje:

COBA: oznacza COBA Europe GmbH z siedzibą w Püllenweg 1-3, 41352 Korschenbroich, Niemcy, wpisaną do niemieckiego rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy w Neuss, pod numerem HRB 14497;

Konsument: każda osoba fizyczna, która nabywa produkty od COBA w celach niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Strona internetowa: oznacza strony internetowe o adresach www.cobaeurope.pl;

Klient: oznacza osobę, która zamówiła produkty COBA przez stronę internetową, telefonicznie, mailowo, pocztą lub faksem.

3. Opisy produktów

3.1. Przedstawione na stronie internetowej kolory produktów mogą ze względów technicznych nieznacznie różnić się od kolorów produktów dostarczonych. Wszystkie podane na stronie internetowej rozmiary i wielkości są danymi orientacyjnymi i mogą w niewielkim stopniu odbiegać od wartości rzeczywistych.

3.2. COBA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji danych dotyczących kolorów, rozmiarów i wielkości prezentowanych na stronie internetowej produktów, jak i innych danych, bez wcześniejszego powiadamiania o tym Klientów.

4. Składanie zamówień, zawieranie umowy, dane Klienta

4.1. Oferta COBA przedstawiona w internecie może być w każdym momencie wycofana i stanowi wyłącznie zaproszenie do negocjacji, nie stanowiąc oferty handlowej w rozumieniu polskiego kodeksu cywilnego.

4.2. Dokonując zamówienia danego produktu przez stronę internetową (www.cobaeurope.pl), mailowo sales@cobaeurope.pl oraz bestellungen@cobaeurope.de, faksem +49 (2161) 2945-4000 lub telefonicznie +48 698 498 484 Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży na określonych tutaj warunkach. COBA jest uprawniona do przyjęcia takiej oferty w ciągu 3 (trzech) dni roboczych poprzez przesłanie potwierdzenia zlecenia w formie pisemnej lub wiadomości e-mail. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy na mocy odpowiednich przepisów obowiązujących w Polsce lub w Niemczech.

COBA zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia oferty Klienta, w szczególności w następujących przypadkach:

4.3.1. Zamówiony produkt nie jest obecnie dostępny w magazynie;

4.3.2. COBA nie może otrzymać należnej mu płatności, ponieważ bank lub firma obsługująca karty/przelewy Klienta nie wykonała polecenia zapłaty lub Klient nie dysponuje pozwoleniem na korzystanie ze swojej karty kredytowej do płacenia za zamówione towary;

4.3.3. COBA odkryje błąd w opisie produktu lub podanej cenie.

4.4. W przypadku, kiedy nie będziemy mogli przyjąć oferty Klienta, postaramy się poinformować Klienta o tej sytuacji drogą telefoniczną, mailową lub pocztą.

4.5. Dane przekazywane nam poprzez formularz dostępny na stronie internetowej przez Klienta przechowujemy, przetwarzamy i wykorzystujemy w celu zrealizowania zamówienia i umożliwienia Klientowi dokonywania wygodniejszych zakupów w COBA. Dokładamy wszelkich starań, aby możliwie jak najlepiej przestrzegać praw Klienta związanych z ochroną danych osobowych, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wyrządzone Klientowi w wyniku nieuprawnionego dostępu do danych klienta przez osoby trzecie niedziałające w imieniu COBA. Więcej szczegółów w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się w naszej polityce prywatności na stronie polityka prywatności.

5. Płatności

Wszelkie płatności dokonywane są w walucie euro na rachunek bankowy prowadzony dla COBA przez bank niemiecki. COBA, będąc podmiotem prawa niemieckiego, wystawia faktury w języku niemieckim z europejskim numerem płatnika VAT.

6. Dostawa

Dostawa zamówionych produktów dokonywana jest na podany przez Klienta adres w terminie uzgodnionym indywidualnie.

7. Czas dostawy

7.1. Dołożymy wszelkich starań, aby zamówione przez Klienta produkty zostały dostarczone w uzgodnionym terminie, jednakże COBA nie odpowiada za opóźnienia w terminie dostawy wywołane siłą wyższą oraz działaniem przewoźnika. COBA dokłada najwyższych starań, aby wybrać profesjonalne firmy kurierskie.

7.2. Czas dostawy jest szacunkowy, gdyż nie jest zależny od COBA i nie stanowi podstawy do zobowiązania do dokonania dostawy w takim terminie i wykonania usługi, których niedotrzymanie powodowałoby odpowiedzialność COBA.

8. Przeniesienie ryzyka i prawo własności

Przeniesienie ryzyka i prawa własności do zamówionych produktów ma miejsce w momencie dostawy produktów.

9. Rękojmia

9.1. Roszczenia wobec COBA z tytułu wad należy zgłaszać zgodnie z przepisami w ciągu ustawowo określonego okresu, o ile z niniejszego Regulaminu nie wynika inaczej. Poniższe postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają żadnych praw z tytułu regresu producenta w stosunku do produktów, które nie są produkowane przez COBA.

9.2. Jeżeli dostarczony produkt wykazuje cechy kwalifikujące go w danym stosunku prawnym jako wadliwy, COBA według własnego uznania jest uprawniona do usunięcia wady lub dostarczenia produktu wolnego od wad (dostawa następcza). Powstałe w związku z powyższym koszty ponosi COBA. Klient jest zobowiązany do przyjęcia dostawy następczej. Jeżeli dostawa następcza nie powiodła się lub jest nieuzasadniona, Klient ma prawo odstąpić od umowy zgodnie z przepisami prawnymi lub żądać stosownego obniżenia ceny nabycia. Po drugiej bezskutecznej próbie dostawa następcza traktowana jest jako nieudana.

9.3. Roszczenie o dostawę następczą przedawnia się po roku, jeżeli Klient jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą, a zakup produktu został dokonany w ramach jej prowadzenia, w pozostałych przypadkach w ciągu dwóch lat po dostarczeniu produktu. Roszczenie obniżenia ceny zakupu oraz prawo odstąpienia od umowy są wykluczone, jeżeli roszczenie dostawy następczej uległo przedawnieniu.

9.4. Jeżeli Klient jest osobą prowadzącą działalność handlową, a zakup produktu nastąpił w ramach jej prowadzenia, wykluczone są prawa i roszczenia gwarancyjne wobec COBA, jeśli Klient, niezwłocznie po dostarczeniu zamówionych produktów, nie dokona ich sprawdzenia pod względem szkód transportowych oraz innych szkód i nie powiadomi niezwłocznie COBA o ewentualnych szkodach na drodze pisemnego zgłoszenia, podając dokładny opisu stanu rzeczy. Wadliwe produkty należy zachować do oględzin przez COBA w takim stanie, w jakim znajdowały się one w momencie stwierdzenia wady, lub na żądanie i koszt COBA odesłać je zwrotnie.

9.5. Prawa i roszczenia gwarancyjne wobec COBA z tytułu wad i szkód w dostarczonych produktach są wykluczone, jeżeli wady i szkody te powstały po dostarczeniu w wyniku naturalnego zużycia, błędnego lub niedbałego obchodzenia się z produktami, stosowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem, nadmiernej eksploatacji lub w inny, zawiniony przez Klienta sposób.

9.6. Dla pozostałych roszczeń (w szczególności roszczeń odszkodowawczych) obowiązuje ograniczenie odpowiedzialności zgodnie z poniższym punktem 10.

10. Odpowiedzialność

10.1. O ile z poniższego punktu 10.2 nie wynika inaczej, roszczenia Klienta (w szczególności roszczenia odszkodowawcze) inne niż roszczenia wymienione w punkcie 9, są, niezależnie od ich podstawy prawnej, wykluczone.

10.2. Powyższe wykluczenie odpowiedzialności z punktu 10.1. nie obowiązuje:

10.2.1. dla szkód wynikających z umyślnego lub wynikającego z rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków przez COBA, jej reprezentantów, pracowników czy pomocników;

10.2.2. dla szkód powodujących zagrożenie życia, narażenie ciała czy zdrowia, wynikających z zawinionego naruszenia obowiązków przez COBA, jej reprezentantów, pracowników czy pomocników;

10.2.3. w przypadkach, w których, zgodnie z przepisami o odpowiedzialności za produkt, ponoszona jest odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe w przypadku wady towaru używanego do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

11. Odstąpienie od umowy

Poniżej znajduje się pouczenie dla Klienta dotyczące przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy.
Zwracamy uwagę na fakt, że prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie, jeżeli Klient jest konsumentem w znaczeniu punktu 2 niniejszego Regulaminu. Ponadto przypominamy, że istnieją prawne wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy.

Prosimy również o uwzględnienie następującego postanowienia dotyczącego kosztów przesyłki zwrotnej towarów: Korzystając z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy Klient ponosi regularne koszty przesyłki zwrotnej, jeżeli dostarczony towar odpowiada towarowi zamówionemu oraz jeżeli cena przesłanego zwrotnie produktu nie przekracza kwoty 40 euro, lub jeżeli w przypadku wyższej ceny produktu w momencie odstąpienia od umowy Klient nie uiścił świadczenia wzajemnego lub ustalonej zapłaty częściowej, przy czym zapis ten nie dotyczy zakupów dokonywanych przez Konsumentów.

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podawania powodów swojej decyzji. Odstąpienie wymaga formy pisemnej (np. listem, faksem, mailem) lub – jeżeli przed upływem tego terminu towar zostanie przekazany Klientowi – odesłania zwrotnego przedmiotu. Okres rozpoczyna się wraz z otrzymaniem pouczenia w formie pisemnej, jednak nie przed otrzymaniem towaru przez odbiorcę (w przypadku cyklicznych dostaw takiego samego towaru – nie przed otrzymaniem pierwszej dostawy częściowej). Aby dochować terminu odstąpienia od umowy wystarczy w stosownym czasie wysłać odstąpienie lub towar. Odstąpienie od umowy należy kierować do:

COBA Europe GmbH
Püllenweg 1 – 3
41352 Korschenbroich
Niemcy
Fax: +49 (2161) 2945-400
E-mail: sales@cobaeurope.pl oraz verkauf@cobaeurope.com

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy nastąpi obustronny zwrot otrzymanych świadczeń i ew. otrzymanych korzyści (np. odsetek). Jeżeli Klient nie może zagwarantować zwrotu otrzymanych usług w całości lub częściowo, lub może zagwarantować zwrot wyłącznie w stanie pogorszonym, jest on zobowiązany do zapłaty ew. odszkodowania z tytułu utraty wartości. W przypadku przekazywania przedmiotów powyższe nie obowiązuje, jeżeli pogorszenie stanu przedmiotu wynika wyłącznie z jego sprawdzenia. Przedmioty, które można spakować, należy odesłać na naszą odpowiedzialność. Przedmioty, których nie można spakować, odbierane będą u Klienta. Zobowiązanie do zwrotu płatności będzie wykonane w ciągu 30 dni. Okres rozpoczyna się wraz z otrzymaniem przez nas oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub produktu.

Koniec pouczenia o prawie od odstąpienia od umowy

12. Siła wyższa

Opóźnienia w dostawie spowodowane działaniem siły wyższej, strajkiem, niemożliwymi do przewidzenia zakłóceniami w zakładach, opóźnieniami w dostawach od poddostawców, ograniczeniami transportowymi, brakiem surowców, działaniami urzędniczymi i innymi okolicznościami niezależnymi od COBA, uprawniają COBA do podjęcia stosownych zmian terminów i okresów dostawy. W przypadku jakichkolwiek opóźnień w dostawie klient ma prawo, po upływie stosownego terminu dodatkowego ustalonego przez Klienta w formie pisemnej, który musi wynosić przynajmniej dwa tygodnie, odmówić przyjęcia opóźnionej dostawy.

13. Pozostałe postanowienia

13.1. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okaże się nieskuteczne, nie powoduje to nieskuteczności pozostałych postanowień jak i całej umowy. Nieskuteczne postanowienie zostanie zastąpione odpowiednimi postanowieniami prawnymi.

13.2. Powyższy Regulamin jak i umowy zawarte z przedsiębiorcami w ramach prowadzonych przez nich działalności gospodarczej na podstawie niniejszych warunków podlegają prawu niemieckiemu z wyłączeniem konwencji o międzynarodowym handlu towarami (CISG). Sądem właściwym dla sprawa z przedsiębiorcami jest sąd właściwy dla miasta Korschenbroich w Niemczech, również wtedy, gdy Klient nie posiada właściwości sądowej w kraju, jeśli po zawarciu umowy przeniósł swoje miejsce zamieszkania lub stałego przebywania za granicę, lub jego miejsce zamieszkania lub stałego przebywania jest w momencie składania skargi nieznane.

13.3. Wszelkie spory między COBA a konsumentami dotyczące niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu, zaś sądem właściwym jest sąd ogólnie właściwy według przepisów polskiego kodeksu postępowania cywilnego.